ตัวชี้วัด (KPI Indicator)
หมวดหมู่ตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัด ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% จำนวนโครงการ รายละเอียด แสดงกราฟ
  KPI1 ตัวชี้วัด พรบ.งบประมาณรายจ่าย 5 0 0
  KPI2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 0 0 0
  KPI3 ตัวชี้วัด ม. 44 2 0 0
  KPI4 ตัวชี้วัดหน่วยงาน 156 0 0
  KPI5 มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล 153 0 0
  KPI6 มิติภายนอก การประเมินคุณภาพ 4 0 0
  KPI7 มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ 0 0 0
  KPI8 มิติภายใน การพัฒนาองค์การ 0 0 0
  KPI9 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 1 0 0
  KPI10 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์กรม 4 0 0
  KPI11 ตัวชี้วัดแผนงานกรม 0 0 0
  KPI12 ตัวชี้วัด PA อธิบดี 3 0 0