แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกประเภท
ส่วนกลาง จังหวัด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม รวมทั้งสิ้น รายละเอียด
แผนผลเบิกจ่าย แผนผลเบิกจ่าย แผนผลเบิกจ่าย แผนผลเบิกจ่าย
  B11 เงินงบประมาณ (รายจ่ายประจำ) 82,706,048.8670,467,166.23 0.000.00 38,973,662.6936,556,083.71 121,679,711.55107,023,249.94
  B12 เงินงบประมาณ(โครงการ) 56,327,604.5050,522,565.72 120,000.000.00 27,514,910.0025,531,613.95 83,962,514.5076,054,179.67
  B22 เงินงบประมาณ (งบลงทุน) 39,304,826.0029,571,638.00 0.000.00 22,603,900.004,290,319.00 61,908,726.0033,861,957.00
  B13 เงินบำรุง (รายจ่ายประจำ) 600,000.00458,877.86 0.000.00 17,278,592.156,788,496.41 17,878,592.157,247,374.27
  B14 เงินบำรุง (งบลงทุน) 0.000.00 0.000.00 381,600.0052,900.00 381,600.0052,900.00
  B15 เงินบำรุง(โครงการ) 0.000.00 0.000.00 6,848,074.862,219,081.57 6,848,074.862,219,081.57
  B16 งบประมาณอื่น ๆ 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
รวมงบประมาณ   180,172,060.36 152,253,828.81 120,000.00 0.00 113,600,739.70 75,438,494.64 293,892,800.06 227,692,323.45