รายละเอียด ส่วนกลาง จังหวัด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม รวมทั้งสิ้น ผลการเบิกจ่ายผลการดำเนินงาน
  กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 56,955,404.50 120,000.00 27,409,349.00 84,484,753.50
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 83,969,248.86 0.00 38,992,111.00 122,961,359.86
  เงินบำรุง/เงินนอกงบประมาณ 600,000.00 0.00 24,126,667.01 24,726,667.01
  งบประมาณอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบลงทุน(โครงการตามผลผลิต) 39,304,826.00 0.00 22,691,012.69 61,995,838.69
  งบลงทุน(เงินบำรุง/เงินนอกงบประมาณ) 0.00 0.00 381,600.00 381,600.00
รวมงบประมาณ   180,829,479.36 120,000.00 113,600,739.70 294,550,219.06