รายละเอียด ส่วนกลาง จังหวัด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ/สสม รวมทั้งสิ้น ผลการเบิกจ่ายผลการดำเนินงาน
  กิจกรรมโครงการตามผลผลิต 61,844,005.55 120,000.00 33,624,670.00 95,588,675.55
  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79,754,459.24 0.00 35,808,688.00 115,563,147.24
  เงินบำรุง/เงินนอกงบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบประมาณอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00
  งบลงทุน(โครงการตามผลผลิต) 54,280,800.00 0.00 3,718,100.00 57,998,900.00
  งบลงทุน(เงินบำรุง/เงินนอกงบประมาณ) 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมงบประมาณ   195,879,264.79 120,000.00 73,151,458.00 269,150,722.79